Szerzői jogok

 

Azzal, hogy belép a www.egomdiet.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

 

1./

Az Egomdiet.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) található tartalom Konyhajó Bt. (a továbbiakban: Szerző) szellemi tulajdona, és teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll.

 

A Szerzőnek a szerzői jogi védelem alapján kizárólagos joga van a honlap egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Felhasználásának minősül különösen a többszörözés (bármely módon történő rögzítés és másolatkészítés), a terjesztés, a nyilvánossághoz közvetítés, az átdolgozás.

 

A Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) bármilyen módon történő felhasználása. Tilos különösen, de nem kizárólagosan az előzetes írásbeli engedély nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

 

Az Egomdiet.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

2./

Lehetőségek jogszerű tartalomátvételre:

 

2.1./

A szabad felhasználás esetei

 

2.1.1./

Természetes személy a honlap tartalmának egyes részeiről - kizárólag saját felhasználás céljából – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

2.1.2./

A honlapon található cikkekre mutató link más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez a Szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

 

2.2./

Másodközlés írásbeli engedéllyel

 

A honlapon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika – a fenti 2.1./ pontban nem említett eseteken kívüli – felhasználása kizárólag írásbeli engedélyével és külön díjazás ellenében lehetséges. A díjazás mértéke egyeztetés alapján kerül kiszabásra. A Szerző a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatával mond le, ilyen nyilatkozat hiányában a Szerző díjazásra jogosult.

 

3./  

 

A Szerző szerzői jog által védett műve jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei

 

A Szerző szerzői jog által védett művét előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben a Szerző jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni.

 

A polgári jogi jogkövetkezmények körében a Szerző követelheti

 

a./ a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; 

b./ a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; 

c./ hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az

    elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d./ hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve  

    teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;

e./ a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; 

f./ a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez  

    használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását,

    kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;

g./ a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését. 

 

A jogsértő a Szerző szerzői jog által védett művének jogosulatlan felhasználásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szerző kártérítési igényként jogosult legalább a szerzői jog által védett művének jogszerű felhasználásáért járó díj kétszeres összegét vele szemben érvényesíteni.